بهترین بازی های مسابقه ای ماشینی - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بهترین بازی های استراتژیک امسال - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بازی های کامپیوتری برای کودکان - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷